2
suncokret

AGROVESTI

Pančevo: POJAVA LUCERKINE BUBE

Pančevo (16. mart 2017.) - Vizuelnim pregledom useva lucerke na punktu Pančevo ustanovljeno je da se lucerka trenutno nalazi u fenofazi intenzivnog porasta (15 cm visine).

Vizuelnim pregledom useva uočili smo prisustvo imaga lucerkine bube (Phytodecta fornicata).

Lucerkina buba (Phytodecta fornicata) je monofagna i hrani se samo na lucerki. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu imaga u zemiljištu. U proleće kada se zemljište zagreje do temperature od 10-12°C, počinje aktivacija imaga. Imago prvo oštećuje list grizući ga po obodu u vidu nepravilnih izgrizlina, a zatim se hrani čitavom liskom ostavljajući samo glavne nerve. Štete nanose larve i imaga i izraženije su kada se na lucerištima istovremeno nalaze oba razvojna stadijuma.


Imaga lucerkine bube

Za sada se hemijske mere ne preporučuju.

Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Pančevo: POJAVA LUCERKINE BUBE ::