2
suncokret

AGROVESTI

Subotica: ZAŠTITA JABUKE

RC Subotica (23. mart 2017.) - Jabuka
Vizuelnim pregledom zasada jabuke na području RC Subotica utvrđeno je da se jabuka nalazi u zavisnosti od sorte u fenofazi po BBCH od 10 do 11 (zeleni listići oko 10 mm iznad ljušture pupoljka, prvi listovi otvoreni).

Predviđa se nestabilno vreme, a jabuka se nalazi u osetljivoj fazi za infekciju sporama patogena Venturia inaequalis, prouzrokovača čađave krastavosti jabuke.

Preporuka:

Pre padavina izvršiti fungicidni tretman sa preparatom na bazi:

  • a.m. mankozeb Mankogal 80, Dithane M 45 0,2-0,25%

Kod osetljivih sorti za pepelnicu jabuke (Podosphera leucotricha) dodati preparat na bazi:

  • a.m. meptildinokap Karathane gold 350 EC 0,4-0,5 l/ha


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Subotica: ZAŠTITA JABUKE ::