2
suncokret

AGROVESTI

01.06.2017. - PREPORUKE ZA ZAŠTITU ZASADA KRUŠKE

Pregledom zasada kruške može se konstastovati prisustvo svih razvojnih stadijuma prve letnje generacije obične kruškine buve, Cacopsylla pyri (imago, sveže položena jaja i jaja pred piljenjem, mlađi i stariji larveni stadijumi), kao i pojava imaga druge letnje generacije.

U cilju suzbijanja i sprečavanja prenamnoženja ove štetne vrste preporučuje se upotreba kombinacije insekticida:

  • TONUS u koncentraciji 0,05% + ABASTATE u koncentraciji 0,15% + NU Film 17 u koncentraciji 0,1% ili GALMIN u koncentraciji 0,3-0,5%

Pred najavljene padavine preporučuje se i primena fungicida MANKOGAL 80 u koncentraciji 0,25% radi sprečavanja nastanka infekcije od strane gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina).

Tretman je neophodno obaviti u večernjim časovima.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!


Izvor: Galenika-Fitofarmacija

:: AgroVizija Portal :: 01.06.2017. - PREPORUKE ZA ZAŠTITU ZASADA KRUŠKE ::