2
suncokret

AGROVESTI

Pančevo: ZAŠTITA JABUKE

Pančevo (22. mart 2017.) - Na terenu RC Pančevo vizuelnim pregledom zasada jabuke na lokalitetu Banatski brestovac jabuka (Ajdared) se nalazi u fenofazi 07-10 BBCH: od početka pucanja pupoljaka do fenofaze zeleni listići iznad ljušture pupoljka i sporadične pojave mišjih ušiju na terminalnim pupoljcima.

Pepelnica jabuke (Podosphera leucotricha) prezimljava u pupoljcima i odmah kreće da se razvija zajedno sa otvaranjem pupoljaka. Iz tog razloga i prvi tretman protiv pepelnice treba obaviti u fazi pucanja pupoljaka.

Najosetljivije Sorte koje se gaje kod nas su Ajdared, Jonagold, Red Jonaprince itd. S obzirom na najavljene padavine, zasade zaštiti kombinacijom fungicida protiv prouzrokovača pepelnice i čađave pegavosti lista.

Preporuka:

  • Karathane Gold (a.m. meptildinokap) 0,5 lit/ha uz dodatak fungicida na bazi mankozeba 0,25%


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Pančevo: ZAŠTITA JABUKE ::