2
suncokret

AGROVESTI

Sombor: ŠTETOČINE ULJANE REPICE

Sombor (27. mart 2017.) - Na području delovanja RC Sombor, uljane repice se nalaze na početku cvetanja (vidljivi cvetni pupoljci iznad „zelenog pupoljka“ - cvetni pupoljci slobodni, na nivou najmlađeg lišća - po BBCH skali 50-52).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice na punktovima Sombor i Karavukovo registrovali smo prisustvo imaga repičinog sjajnika Meligethes aeneus (index napada 1,25-2,25).

Za sada registrovana brojnost imaga nije dostigla kritičnu vrednost od 0,5 imaga/biljci ali sa porastom temperature očekuje se povećanje brojnosti imaga.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja prisustva imaga repičinog sjajnika kao i njihove brojnosti.

Ukoliko se utvrdi brojnost iznad 0,5 imaga/biljci preporučuje se primena nekog od navedenih insekticida

  • Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha
  • Bifenicus, Fobos EC (a.m. bifentrin) 0,1-0,2 l/ha
  • Karate Zeon (a.m. lambda-cihalotrin) 0,25-0,35 l/ha


Imago repičinog sjajnika

Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Sombor: ŠTETOČINE ULJANE REPICE ::