2
suncokret

AGROVESTI

Bačka Topola: ZAŠTITA ULJANE REPICE

Bačka Topola (28. mart 2017.) - Usevi uljane repice na području delovanja RC Bačka Topola nalaze se u fazi prisutnih cvetnih pupoljaka još zatvorenih lišćem do faze slobodnih cvetnih pupoljaka na nivou najmlađeg lišća (BBCH 50-52).

Vizuelnim pregledima je utvrđeno prisustvo repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) u brojnosti od 0,5 imaga po biljci (brojnost koja je dostigla ekonomski prag suzbijanja).


Faza razvoja uljane repice


Repičin sjajnik

Preporuka za proizvođače: neophodan je redovan obilazak parcela i utvrđivanje prisustva i brojnosti repičinog sjajnika (povećanje temperature u narednom periodu usloviće povećanje brojnosti ove štetočine).

Suzbijanje je neophodno uraditi po utvrđivanju brojnosti od 0,5-1 imaga po biljci (ekonomski prag za suzbijanje).

Primeniti za suzbijanje neki od navedenih insekticida:

  • Nurelle D (a.m. hlorpirifos + cipermetrin) 0,75-1 l/ha
  • Fobos EC (a.m. bifentrin) 0,1-0,2 l/ha
  • Fastac 10EC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Bačka Topola: ZAŠTITA ULJANE REPICE ::