2
suncokret

AGROVESTI

Novi Sad: ZAŠTITA KRUŠKE

Novi Sad (07. april 2017.) - Na teritoriji RC Novi Sad kruške se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi cvetovi venu: većina latica opada (BBCH 67), do faze kraj cvetanja: sve latice opale (BBCH 69).Viljamovka BBCH 67

Vizuelnim pregledom krušika registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

Jaja: 5

Mlađe larve (L1-L3): 6,66

Starije larve (L4-L5): 22,5

U toku je intenzivno piljenje larvi prezimljujuće generacije ove štetočine.


Larve Cacopsylla pyri

U cilju suzbijanja larvenih uzrasta obične kruškine buve proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije abamektin: Abastate, Akaristop, Vertimec 018 EC, Kraft 1,8 EW u koncentraciji 0,15% uz dodatak okvašivača.

Najavljene padavne stvoriće povoljne uslove za infekciju od strane gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina). S obzirom na intenzivan prirast lisne mase kao i na osetljivost tek zametnutih plodića neophodno je sprovesti fungicidni tretman preparatima na bazi aktivne materije mankozeb: Mankogal-80, Caiman u količini 2,5 kg/ha.


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Novi Sad: ZAŠTITA KRUŠKE ::