2
suncokret

AGROVESTI

DRUGA ŽETVA BIĆE - IZUZETAK

Novi Sad (29. jul 2017.) - Sagledavajući ekonomski aspekt gajenja naknadnih useva, što praktično znači dve žetve godišnje, može se zaključiti da je takav način proizvodnje put do većeg profita. ...

Međutim, naknadna setva ima i ograničavajući faktor, a to su padavine.

Upravo iz tog razloga, ovakav vid proizvodnje nosi i rizike, posebno u sušnim godinama kao što je ova.

U letnjim mesecima kada je naknadna setva aktuelna uglavnom nema dovoljno padavina, što praktično znači da dve žetve godišnje treba planirati tamo gde postoji mogućnost navodnjavanja.

Na oranicama „Mitros Srema" nalazi se 43 hektara pod postrnim kukuruzom za silažu.

Na Glacu, radnoj jedinici, sistemi za navodnjavanje rade punom parom.

Kupovina i upotreba zalivnih sistema kod nas je sve češća, ali je još uvek malo oranica koje se navodnjavaju. Upravo iz tog razloga pridaje im se sve veća pažnja kroz konkurse koje raspisuje Ministarstvo poljoprivrede i Pokrajinski sekretarijat.

Osim navodnjavanja, drugi važan uslov za uspešnu postrnu proizvodnju je i pravilan odabir hibrida, a osim toga treba povesti računa i o gustini biljnog sklopa.

Iako postrna setva nosi brojne benefite, kod nas je takva tehnologija proizvodnje još uvek zastupljena u malom procentu.

Ilustracija: RTV (Martin Martinov)
Izvor: RTV

:: AgroVizija Portal :: DRUGA ŽETVA BIĆE - IZUZETAK ::